JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

هپاتیکا

هپاتیکا

نام علمی:hepatica nobbillis

خانواده:ranunculaceae

تکثیر: از طریق ریشک هایی که در سطح زیرین می روید.

شرایط مناسب: سایه، خاکی عمیق و مرطوب، اقلیم گرم و مرطوب