JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

هدیشوم

هدیشوم

نام علمی: hedychium gardnerianum

خانواده: zingiberaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در اوایل بهار و ریزوم در پاییز

شرایط مناسب: آفتاب، اقلیم گرمسیری و مرطوب، خاک غنی و هوموس دار