JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

هلیوتروپیوم

هلیوتروپیوم

نام علمی:heliotropium peruvianum

خانواده:boraginaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در شاسی در اسفند ماه و کاشت بطور مستقیم در اردیبهشت

شرایط مناسب: آفتاب و سایه، مقاوم به سرما، خاک ضعیف و سبک