JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

هلیوسرئوس

هلیوسرئوس

نام علمی: heliocereus.sp

خانواده:cactaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر و قلمه ساقه در ماسه

شرایط مناسب: آفتاب، خاک برگ و ماسه، اقلیم گرم و خشک