JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

هیدروکاریس (تخت قورباغه)

هیدروکاریس (تخت قورباغه)

نام علمی:hydrocharis.sp

خانواده:hydrocharitaceae

تکثیر: از طریق جدا کردن گیاهچه و رانرها در بهار

شرایط مناسب: آفتابی، آب های نیمه عمیق و سطحی