JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

یاسمن زرد

یاسمن زرد

نام علمی:jasminum fruticans L

خانواده:oleaceae

تکثیر: از طریق قلمه سبز در فصل بهار و قلمه نیمه خشبی در زمستان

شرایط مناسب: آفتاب و نیمه سایه، خاک جنگلی و هوموس دار، اقلیم معتدل و مدیترانه ای