JO WhatsApp Contact Button

گل و گیاه زینتی و آپارتمانی

آپوروکاکتوس

آپوروکاکتوس

نام علمی:aporocactus

خانواده:cactaceae

تکثیر: از طریق کاشت بذر در شرایط میست و پیوند

شرایط مناسب: آفتاب، خاک سبک و شنی، شب های خنک و روزهای گرم