JO WhatsApp Contact Button

گیاهان گوشت خوار

گل داوودی(Chrysanthemum morifolium)

گل داوودی(Chrysanthemum morifolium)

بین 100تا 200 نوع گل داوودی در دنیا وجود دارد، که اغلب آنها دارای بوته های کوتاه و و نزدیک به زمین می باشند. این گیاهان دارای بویی نامطبوع، رنگ هایی متنوع و ظاهری زیبا می باشند، اما باغبانان معمولاً این گل داوودی را برای فرار خرگوش ها ازباغ های خود  کشت می کنند (گل های سمی و بوی نامطبوع این گیاه باعث فرار خرگوش ها می شود).

گل داوودى برای انسانها نیز سمی می باشد، ولیکن سم آن چندان قوی نیست. لمس  گل های این گیاه  سبب خارش، تورم و حساسیت پوستی در انسان می شود.