JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال دراسنا برگ باریک

نام عمومی

 

نام فارسی

Narrow-Leaved Dracaena

نام علمی

 

نام تیره

Dracaena angustifolia

دراسنا برگ باریک

Agavaceae

دراسنا برگ باریک به ارتفاع 5/5 متر می رسد. این گیاه بومی منطقه ای وسیع از گرمسیر، از هندوستان تا جنوب شرقی آسیا تا آسترالیا و جزایر خاصی از اقیانوسه می باشد. یک گونه شناخته شده در فضای سبز است که به شکل یک درخت تربیت می شود و در فضاهای باریک، سایه دهی پیاده رو، یا طاق سازی یک ورودی به کار می رود. خاک و نیاز نوری: در خاکی خوب، مرطوب، اما با زهکش مناسب در افتاب کامل یا سایه روشن رشد می کند. به سادگی با گونه D. Reflexa  اشتباه گرفته می شود اما وجه تمایز دسته های برگی است که در انتهای شاخه جمع شده اند. مقاومت: به طور متوسط به باد مقاوم است اما به خشکی و شوری مقاوم نیست. یک واریته، D. angustifolia var. honoriae ، یا دراسنای پشت سر، برگ هایی با حاشیه سفید رنگ تولید می کنند. این واریته از جزایر سلیمان منشا می گیرد.