JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ختمی الوان، رز پنبه ای

نام عمومی

Cotton Rose, Confederate Rose

نام علمی

Hibiscus mutabilis

نام فارسی

ختمی الوان، رز پنبه ای

نام تیره

Malvaceae

ختمی الوان به ارتفاعی در حدود 5/5متر می رسد. این گونه متعلق به * جنوب چین است و حاوی گل ها فراوان است، که در اول صبح در هنگام باز شدن سفید است و به آرامی در اواخر بعد از ظهر به صورتی تغییر رنگ می دهد. هر دو فرم تک گل و گل دو گانه وجود دارد . خاک و نیاز نوری: باید این ختمی درختچه ای تا درختی زینتی را در آفتاب کامل با یک خاک خوب و زهکشمناسب با آبیاری فراوان کاشت . مقاومت: باد متوسط را تحمل می کند اما مقاومتی به شوری ندارد. علاوه بر خصوصیات سایه دهی، می توان آنا را در باغ به خاطر رنگش کاشت.