JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال خرزهره(ژاره، گیش)

نام عمومی

Oleander, Common Oleander (P)+(S

نام علمی

Nerium oleander N. indicum

نام فارسی

خرزهره(ژاره، گیش)

نام تیره

Apocynaceae

 

خرزهره که بسیار به خشکی، گرما و باد مقاوم است تا 9 متر ارتفاع می گیرد. مقاومت: خرزهره مقاومت خوبی به افشانه آب و نمک، و آلودگی هوا که توسط ترافیک ایجاد می شود، نشان می دهد. این گونه در جنوب کالفرنیا و کشور های اروپایی حوزه مدیترانه به عنوان گیاه سایه داردیده می شود، اما قطع کردن پاجوش هایی پایینی بطور منظم هزینه های نگه داری را اعمال می کند. خاک و نیاز نوری: اگر در آفتاب کامل کشت شود، در هر نوع خاکی بازهکش مناسب رشد خواهد کرد. به شدت دارای تنوع است و ارقامی ازآن موجود است که گل هایی با رنگ سفید تا صورتی، گلی،قرمز، صورتی – نارنجی و زرد رنگ پریده دارند . همچنین گل های دوگانه نیز وجود داشته همراه با آنهایی که دارای برگساره های ابلق می باشند. ارقام پاکوتاه نیز موجود می باشند. عطر آنها از قوی تا میانه متغیر است. گل ها بر روی چوب های جدید ظاهر می گردند، بنابراین برای اینگونه سرشاخه برداری غیر قابل توصیه است.هرسال تعداد زیادی پاجوش های جدید از سطح زمین بلند می شود. چندین عدد چوب قدیمی را حذف می کنند(Cane)از این پاجوش ها نگه داشته می شود و تعدادی مساوی از ماشوره های

و مجموعه ای از تنه های جدید از درخت ایجاد می کند که بیشترین میزان گلدهی را خواهد داشت. گیاه خوبی برای خشک منظر و باغ ساحلی می باشد مشروط بر اینکه دور از معرض مستقیم افشانه نمک باشند . می توان از خرزهره بعنوان درختی کوچک، بادشکنی مستحکم و یک گیاپرده پر پشت و حتی یک گیاه گلدانی در نقاط گرم و باد خیز بر روی ایوان یا سکو استفاده گرد. اهنمال در نگه داری را تحمل می کند و تقریبا فنا ناپذیر است. در واقع درختی ویژه برای غیر باغبانان است. تمام قسمت هابی درخت بشدت زهرابه ای هستند. در هنگام کار باید بشدت مراقب بود . از سوزاندن آن نیز باید اجتناب کرد زیرا دودش نیز سمی است. خرزهره بومی یک * منطقه وسیعی از مدیترانه به سمت شرق تا چین است. طیفی از دما، از دما های یخبندان تا دما های گرمسیری مرطوب را تحمل می کند.