JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال آقطی مکزیکی

نام عمومی

 

نام فارسی

Mexican Elder

نام علمی

 

نام تیره

Sambucus Mexicana

آقطی مکزیکی

Var.bipinnata

آقطی مکزیکی به آسانی در خاکی بازهکش مناسب پرورش میابد، این درختچه تند رشد تا ارتفاع 9 متر رشد می کند و به آسانی به یک درخت سخت کوچک تربیت می شود. خوشه های پهن از گل های کوچک سفید در اغلب ایام سال ظاهر می گردند. در کشت ان باید ملاحظاتی را در نظر داشت و باید آن را در یک منطقه ی محدود کاشت تا از ریشه های پخش شونده آن که تولید شاخساره کرده و در نهایت به جای تشکیل یک درخت، توده (invasive) گردد. این درختچه فرمی از گونه امریکای مرکزی آن با ویژگی مشابه است. گزینه خوبی برای کشت در جعبه ی کشت، جایی که نمی تواند پخش شود می باشد. مقاومت: به باد مقاوم است اما شوری و خشکی را نمی تواند تحمل کند. برگساره های خوش ریخت آن زرورقی برای سایر گیاهان با برگ های بزرگ و سبز تیره است.