JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال توت کاغذی

نام عمومی

 

نام فارسی

Paper Mulberry

نام علمی

 

نام تیره

Broussonetia papyrifera

توت کاغذی

Moraceae

 

توت کاغذی که تا ارتفاع 15 متری بلندی دارد یونی *چین و ژاپن است و دارای عادت رشدی گسترده است یک تاج پهن را ایجاد می کند. در صورتی که هرس نشود از پایه گیاه پاجوش تولیدکننده و می تواند به صورت هرس درآید. این درخت خزان کننده دارای رشد سریع است.  برگساره آن به رنگ سیز کدر و زرد سبز در پاییز است.  گل های آن فاقد ارزش زینتی است و در اواخر بهر مس روید. مقاومت: به شرایط نا مساعد. محیط شهری ( آلودگی) ،  گرما،  خشکی بسیار مقاوم است. برای سایه دهی در فضای سبز شهری بسیار مناسب است و نگهداری از آن ساده است.  در صنایع کاغذ سازی از آن استفاده می شود.  خام و نیاز نوری: به امواجی از خاک تحمل دارد و باید آن را درمکانی آفتابی پرورش داد.