JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال ایلانگ ایلانگ، درخت عطر

نام عمومی

 

نام فارسی

Ylang-Ylang

نام علمی

 

نام تیره

Cananga odorata

ایلانگ ایلانگ، درخت عطر

 

Anonaceae

 

ایلانگ ایلانگدرختی درختی همیشه سبز و بالا رونده با شاخه هایی افتان است که به ارتفاع نهایی 20 متر می رسد. این درخت با منشاء مالزیایی تند رشد است بطوری که بر برخی منابع رشدی برابر با 2 تا 5 متر در سال بر آن ذکر شده است از گل های آن روغنی به دست می آید که از آن عطری بی نظیر می شازند. که رایحه درمانی دارد.  گلبهی آن در طول سال ( اما به طور عمده درماه های بارانی)  به طور جانبی بر خوشه هایی آویزان با 4 تا12 گل می باشد. گل ها بسیار معطر در ابتدا به رنگ زرد مایل به سبز بوده و سپس به زرد پر رنگ یا زرد قهوه ای در زمان بلوغ تبدیل می شوند. میوه ها به رنگ سیاه مایل به سبز، گوشتی، و زیتونی شکل (حاوی 6 تا 12 عدد بذر)  است خاک و نیاز نوری:  درخت عطر در انواعی از خاک با زهکشی مناسب ( دوره های کوتاه مدت غرقاب را تحمل می کند)  و اسیدینه های مختلف رشد می کند.  در آفتاب کامل بهترین رشدرا دارد ( اما به سایه نیز مقاوم است و میتوان آن را در زیراشکوب سایر گونه ها نیز کشت داد.  مقاومت: پس از استقرار دوره های کوتاه مدت خشکی را تحمل می کند اما مقاومتی به باد های سنگین ندارد.  هرس سربرداری جهت کنترل ارتفاع در فضایی سبز شهری نیاز است و یک درخت خیابانی بسیار مناسب است.