JO WhatsApp Contact Button

ارقام نهال غیر مثمر

نهال فی نیکس (نخل زینتی)

نام عمومی

Canary Island Date Palm

نام علمی

Phoenix canariensis

نام فارسی

فی نیکس (نخل زینتی)

نام تیره

Arecaceae

فی نیکس درختی است افراشته ، حجیم و گسترده ، وزین و با ابهت ، دارای بر گ هایی بلند ، قوس دار و پّر مانند که در قسمت فوقانی درخت با شیب تندی بالا رفته در قسمت مرکزی به طور افقی گسترده می شوند و در پایین تاج به شدت آویخته می گردند. تنه آن ضخیم ، کوتاه و حداقل در نزدیکی راس بقایای چوبی دم برگ های سال های قبل پوشیده شده است . ارتفاع این درخت بومی *  جزایر قناری به 15 متر می رسد . مقاومت : تحمل آن به گرما ، باد ، شرایط خنک ساحلی و حتی نواحی سرد که یخبندان طولانی ندارد خوب است . برای کاربرد به عنوان تک نما در چمنزار و کاشت ر حاشیه خیابان های عریض که دارای باغچه حاشیه ای با پهنای کافی باشند . بسیار مناسب است . گل ها زرد رنگ ، کوچک ، روی ساقه های بلند ، آویخته و منشعب بوده که گلهای ماده آن تبدیل به میوه نارنجی – زرد شده که شبیه به خرما بوده اما خوراکی نیست . سیستم ریشهای آن عمیق بوده و دارای رشد سریع است. خاک و نیازی نوری: خاک لومی شنی سبک و مرطوب با زهکش خوب و هوموس را ترجیح می دهد و باید آن را در آفتاب کامل کشت کرد. با وجود اینکه خشکی را تحمل می کند اما در رطوبت رشد بهتری دارد . و بایستی برگ های کهنه را حذف نمود.