JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

نخود حصیری

نام عمومی: نخود حصیری

تیره: Fabaceae

نام علمی: Pultenaea pedumculata

نام انگلیسی:  Matted Pea Bush

منشأ: استرالیا

زمان گلدهی: اواسط تایستان

ویژگی ها: نخود حصیری، گونه ای چند ساله، واشی و همیشه سیز است. این گونه اندمیک (بومی انحصاری) استرالیا می باشد. ساقه های آن طویل، خزنده و پوشیده از موهای فشرده می باشند. گیاه بالغ ممکن است ۴-۳ متر گسترش یابد. برگ ها کوچک، متناوب، باریک - بیضوی، یه رنگ سیز تیرہ، به طول 6-12mm  و پهنای mm 2-1 می باشد. برگ ها در انتهای نوک خود می پیچند و یه صورت پراکنده کرکدار می باشند. سطح رویی تیره تر از سطح زیرین آن می باشد. گل به شکل ویژه خانواده بقولات، منفرد، و دارای رنگ زرد بوده که با رده هایی مایل به قرمز، یه طول۸4-8 mm برروی ساقه گل دهنده ای به طول cm ۲ می روید. میوه آن نیام به طول5-7mm  می باشد. گیاه نباید زیر سایه سنگین گیاهان بزرگ تر کشت شود زیرا به سایه ی زیاد حساس است. مناسب کشت در باغ خشک منظری و صخره ای است. این گونه به سادگی یا گیاهان جوان گونه Kanzea ambigua اشتباه گرفته می شود (تفاوت؛ عادت رشدی آن بیشتر ایستاده بوده و دسته های برگی آن به دلیل وجود غده های روغنی دارای رایحه است). روش تکثیر آن از طریق بذر در بهار یا از قلمه در اواخر تابستان است.

عادت رشدی: فرم رشدی آن خوابیده، حصیری و متراکم است.

میزان رشد: سریع، 20cm ارتفاع می گیرد و چندین متر گسترش خواهد یافت.

 نیاز نوری: نیمه سایه را می پسندد

خاک مطلوب: خاک غنی با زهکشی مناسب را ترجیح می دهد.

نیاز آبی: پس از استقرار مقاوم به کم آبی است.

مقاومت به سرما: حدودی مقاوم به سرما۔