JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

رزماری معمولی

نام عمومی: رزماری معمولی

تیره: Lamiaceae

نام علمی: Rosbarinus officinalis L.

نام انگلیسی:  Rosemary

منشأ: مناطق مدیترانه ای

 زمان گلدهی : زمستان و بهار

ویژگی ها: رزماری معمولی گونه ای همیشه سبز، خشبی و چندساله است. بومی مناطق مدیترانه ای بوده و در فضای سبز کشور در نقاط مختلف مورد کشت و کار قرار می گیرد. ارتفاع این گیاه بستگی به شرایط اقلیمی محل رویش داشته و بین ۲-5/0 متر متغیر است. برگ ها سوزنی شکل، همیشه سبز و معطر می باشند. برگ به طول cm 4-2 و 2-5mm پهنامی باشد. برگها، متقابل، باریک، بلند و نوک تیز بوده که در سطح بالایی به رنگ سبز و در سطح پایینی به رنگ سفید باکرک های پشمین کوچک و متراکم اند. رزماری در تابستان گل می دهد اما در مناطقی با زمستان گرم، گیاه ممکن است گلدهی مضاعف نیز داشته باشد. رنگ گل متغیر، شامل سفید (به ندرت به این رنگ ظاهر می شود)، صورتی، بنفش یا آبی است. گل های رزماری معمولی نیمه لوله ای بوده که دارای دو لبه پایینی و بالایی اند که بالایی شامل دوپار پهنک بوده و لبه پایینی دارای سه پارپهنک می باشد. میوه آن خشک میوه است. ارقام زیادی از آن برای کاربرد در باغ انتخاب و معرفی شده است (ارقامی از آن ارتفاع کمتری دارد). گونه ای با سطح نگهداری پایین و عاری از آفت می باشد. به دلیل مقاومت خوب به هرس فرم، مناسب جهت شکل سازی است. گیاه دارای خواص درمانی فراوانی است و در پخت مواد غذایی مدیترانه ای از برگساره آن استفاده می گردد. گیاه نوش فراوانی تولید کرده و به شدت عسل آور است. از آن در کنار راهروهای ورودی استفاده می شود زیرا رایحه خوبی ایجاد می کند. گرما را تحمل می کند. پس از گلدهی بهتر است هرس شود. prostratesرقمی از این گونه است که رزماری خزنده خوانده می شود و همانند یک گیاه پوششی با ارتفاع کم و سرعت زیاد شروع به پوشش فضای سبز به ویژه در مناطق گرم وخشک می کند. در بعضی از منابع آن را به عنوان گونه ای مجزا از رزماری معمولی گزارش کرده اند (R. prostrates)، روش تکثیر آن از طریق قلمه چوب گرفته شده از شاخه های غیرگل دهنده می باشد. از طریق خوابانیدن ساقه های مستقرشده و بذر نیز تکثیر می گردد

عادت رشدی: فرم رشدی آن ایستاده تا رونده است.

میزان رشد: ارتفاع آن به 5/1 متر و گسترشی در حدود ۲ متر دارد.

نیاز نوری: آفتاب کامل.

خاک مطلوب: نیاز به خاکی با زهکش مناسب دارد. اسیدیته قلیایی و خنثی را می پسندد.

نیاز آبی: تا حدودی به کم آبی مقاوم است. نسبت به غرقاب حساس است.

مقاومت به سرما: مقاوم به سرما.