JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

مریم گلی کبیر

نام عمومی: مریم گلی کبیر

تیره: Lamiaceae

نام علمی: Salvia argentea L

نام انگلیسی: Salvia Sage

منشا: اروپا و آسیا

 زمان گلدهی: بهار

ویژگی ها: مریم گلی کبیر گونه ای واشی، دوساله، یا چندساله و کوتاه عمر است. دارای خاصیت درمانی بوده و کاربرد خوراکی نیز دارد. نام علمی دیگر آن S .Candidissima می باشد. مریم گلی کبیر، دارای بیساگ گسترده و حجیم از برگ ها در پایین بوته است که در مجموع در زمان بلوغ به پهنای یک متر، و ارتفاع cm 60-30 م یرسد. برگ های تکی به طول cm 30-20 و عرض cm ۱۵ می باشند. هر دو سمت برگ به شدت توسط کرک های ابریشمی که حالتی پشمین به آن داده، پوشیده شده است. برگها نرم، در ابتدای ظاهرشدن به رنگ نقره ای - سفید بوده و بعد تبدیل به خاکستری - سبز می شوند (پس از گلدهی). حاشیه برگها دارای دندانه هایی بزرگ می باشد. هوای سرد پاییز دو مرتبه برگ را به رنگ نقره ای درمی آورد. ساقه های گیاه منشعب است. گلها به رنگ سفید، روپوش دار در بهار یا تابستان سال دوم برروی ساقه گل دهنده ای به شکل شمعدان، به ارتفاع cm 90-60، که برروی برگساره ظاهر می شود، م یرویند. گل ها فاقد ارزش زینتی، به رنگ سفید و در حاشیه به رنگ زرد یا صورتی می باشند. چیدن گل قبل از تشکیل بذر سبب افزایش عمر گیاه می گردد. میوه آن خشک میوه چه، بیضوی تا کشیده است. گیاه دارای قابلیت خود کاشتی است. گزینه ای بسیار عالی برای جلوی حاشیه باغچه می باشد زیرا برگساره آن در معرض دید خواهد بود. برگساره آن معطر بوده، که احتمالاً مکانیسمی برای مقابله با سایر جانداران مهاجم می باشد. مقاوم به خشکی، گرما و خاک قلیایی بوده و در باغ خشک منظری و باغ صخره ای مورد استفاده است. روش تکثیر آن از طریق بذر، تقسیم در بهار یا خوابانیدن پشته ای است.

عادت رشدی: فرم رشدی آن بیساگ است.

میزان رشد: متوسط، در سال اول، ارتفاع cm 90-30 و گسترش در حدود cm 70-45 است.

نیاز نوری: آفتاب کامل

خاک مطلوب: نیاز به زهکش قوی دارد.

نیاز آبی: آب معمولی تا مقاومت بد خشکی،

 مقاومت به سرما: مقاوم به سرما.