JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

شاهپسند پرویی

نام عمومی: شاهپسند پرویی

تیره: Verbenaceae

نام علمی:Verbena peruviana(L.) Britton

نام انگلیسی:Wid Allamanda

منشأ: آرژانتین، برزیل و شیلی

 زمان گلدهی: اواخر بهار و تابستان

ویژگی ها: شاه پسند پرویی، گونه ای چندساله، همیشه سبز و نیمه خشبی می باشد. اسامی علمی

مترادف آن شامل Glandularia peruviana، V. chamaedrifolia، Erinus peruvianusو V chanimaedrioides می باشد. این شاه پسند کوتاه رشد دارای برگ هایی کوچک، به رنگ سبز، در حاشیه دندانه دار و به طول 2/5cm است. گلهای قرمز آن در قالب خوشه های مخملین و اعجاب انگیز با مرکزی سفید و در اواخر فصل بهار و تابستان می شکفند. گل ها لوله ای و پنج گلبرگی می باشند. جهت تحریک به گلدهی جدید بهتر است گل های پژمرده چیده شوند. برگساره آن دارای بافت خشن و به فرم نیمه خزنده است. در مناطق سردسیر به عنوان گیاهی یک ساله مورد کشت قرار می گیرد. نگهداری از آن ساده بوده و مناسب کشت در باغ صخره ای و حاشیه کاری مخلوط با سایر گیاهان یا به فرم اویخته از روی دیواره ها می باشد. دارای ارقام مختلفی است. این گونه مقاوم به گرما است، اما در گرمای زیاد درصورت آب دهی بیشتر، گلدهی بیشتری خواهد داشت. با چیدن سرشاخه ها رشد آن متراکم تر می گردد. نیاز به آفتاب کامل دارد اما در مناطقی با گرمای زیاد اندکی سایه را تحمل می کند. روش تکثیر آن از طریق قلمه در پاییز و بذر می باشد.

عادت رشدی: دارای فرم رویشی خوابیده تا نیمه رونده می باشد.

میزان رشد: سریع، ارتفاع 15-30cm و گسترش در حدود 50cm.

 نیاز نوری: آفتاب کامل،

خاک مطلوب: خاکی با زهکش مناسب.

 نیاز آبی: آبیاری منظم جهت تولید گل های متعدد.

مقاومت به سرما: مقاوم به سرمای متوسط.