JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

بداغ داوودى

نام عمومی: بداغ داوودى

تیره: Adoxaceae

نام علمی: Viburnum davidii

نام انگلیسی: David Viburnum

منشأ: چین

 زمان گلدهی: بهار

ویژگی ها: بداغ داوودی، گونه ای همیشه سبز، درختچه ای کوچک و فشرده و چندساله می باشد. جنس Viburnum شامل ۱۵۰ گونه بوده که بیشتر در نیمکره شمالی گسترش دارند. برخی از آنها همیشه سبز و برخی خزان پذیر بوده و اغلب به صورت درختچه ای می باشند. ساقه های منشعب آن حامل برگ هایی چرمی، متقابل، بیضوی، به طول 8-15cm عرض 2/5-5cm می باشند. برگ ها دارای سه رگبرگ موازی در سطح رویین بوده که به ارزش زینتی گیاه می افزایند. رنگ برگها سبز تیره، براق در سطح رویین و سبز کمرنگ در سطح زیرین می باشد. گلهای کوچک، به رنگ سفید در گل آذین گرزن به قطر 7/5cm در انتهای شاخه ها می رویند. میوه آن شفت، به شکل زیتون، به رنگ آبی متالیک به طول 0/6cm می باشد. تشکیل میوه نتیجه تلاقی دو پایه از گیاه می باشد که دارای ارزش زینتی بالایی است (ظهور در پاییز و ماندگاری در زمستان). جهت کشت به صورت ردیفی مخلوط با سایر درختچه ها یا در باغ های جنگلی و پادیواری مناسب است. رگبرگ های برجسته برگ، به آن بافتی نرم در تمام طول سال داده است. گیاه دارای نمود معمارانه بوده و به صورت تک نما مورد تأکید است. همچنین کشت توده ای آن جهت کاربرد به عنوان یک گیاه پوششی خیره کننده مدنظر است. می توان از بداغ داوودی به صورت پرچینی نیز استفاده کرد. در صورت تشکیل میوه، گیاه برای پرندگان جذاب است. برگ سوزی در تابستانهای گرم مناطق گرمسیر در صورت برخورد آفتاب کامل اتفاق می افتد. روش تکثیر آن از طریق کشت بذر (هر دو پایه باید وجود داشته باشند) در پاییز و از طریق رویشی نیز توسط قلمه های نیمه رسیده سرشاخه های گرفته شده در تابستان می باشد.

عادت رشدی: دارای فرم رشدی پشته ای است.

میزان رشد: متوسط، ارتفاع 5/1-9/0 متر و کمی بزرگتر در پهنا می باشد.

نیاز نوری: آفتاب کامل تا سایه (بهترین عملکرد در سایه اندک خواهد بود).

خاک مطلوب: به خاک های مختلف مقاومت دارد. زهکش مناسب احتیاج دارد.

نیاز آبی: پس از استقرار، مقاوم به خشکی

مقاومت به سرما: مقاوم به سرمای اندک.