JO WhatsApp Contact Button

گیاهان پوششی

پیچ تلگرافی بزرگ برگ

نام عمومی: پیچ تلگرافی بزرگ برگ

تیره: Apocynaceae

نام علمی:Vinca major L.

نام انگلیسی: Big Leaf Periwinkle

منشا: جنوب اروپا

زمان گلدهی: بهار تا پاییز

ویژگی ها: پیچ تلگرافی بزرگ برگ، گونه ای چندساله، همیشه سبز و واشی می باشد. این گونه دارای ارقامی با برگساره های ابلق می باشد. ساقه های آن در ابتدا نیمه ایستاده بوده و سپس خم شده و افقی می گردند. برگ ها متقابل، به طول 5cm و پهنای 2-6cm، تخم مرغی تا قلبی شکل، براق و معمولاً در سطح رویی سبز تیره و در سطح زیرین به رنگ سبز روشن می باشند. برگ در حاشیه کامل و دارای کرک می باشد. گل ها به قطر 2/5-5cm، شیپوری شکل، به رنگ بنفش، معمولا پنج گلبرگی و منفرد بوده که در بهار می شکفند. گل ها در زاویه برگ و برروی ساقه های ایستاده می رویند. ریشه دهی آن در محل گره و در تماس با خاک صورت می پذیرد. گیاه پوششی مناسب برای مناطق شیبدار و سایه دار می باشد. باید توجه داشت که پیچ تلگرافی بوته ای است پررشد و می تواند سایر گیاهان کوچک را تحت الشعاع قرار دهد. نور کامل سبب شده تا گیاه گل های بیشتری تولید کرده امادر سایه رشد رویشی آن بیشتر می گردد. می توان جهت جلوگیری از فرسایی به ویژه در زمین های شیبدار از آن استفاده کرد. به رغم اینکه خشکی را تحمل می کند اما در خاک مرطوب رشد زیاد و سریعی خواهد داشت این گونه نسبت به پیچ تلگرافی معمولی V.minor دارای برگ های بزرگ تر می باشد.. روش تکثیر آن از طریق قلمه رویشی یا تقسیم می باشد.

عادت رشدی: فرم رشدی آن خزنده حصیری متراکم تا پشته ای است دارای بافت متوسط است

میزان رشد: سریع، ارتفاع cm ۴۵ و گسترش در حدود 4تا 5 متر .

نیاز نوری: آفتاب کامل تا نیمه سایه(سایه کامل را نیز تحمل می کند9.  

خاک مطلوب: خاک غنی.

نیاز آبی: آبیاری معمولی تا خشک هفته ای یک تا دوبار.

مقاومت به سرما: مقاوم به سرما